]]>
DIMARTS, 13 DE JUNY, 2017
imprimir
Ple celebrat el dilluns 12 de juny

El passat dilluns dia 12 de juny va tenir lloc el Ple en sessió ordinària a l’ajuntament de Vilanova de Sau, amb l’assistència de tots els regidors del consistori excepte Sandra Blanch que va excusar la seva absència.A l’inici del Ple es va aprovar l’acta del Ple anterior corresponent al 3 d’abril de 2017 i es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament a la secretaria d’aquesta Corporació. També es va donar compte de les resolucions tal i com s’estableix en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals (podreu consultar el detall, properament en l’acta del Ple).

Tot seguit, es va donar compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 30 d’abril de 2017. El secretari va donar compte de l’informe trimestral, corresponent al primer trimestre de 2017, indicant que l’Ajuntament havia donat compliment als terminis de pagament previstos en llei. En un altre punt es va acordar aprovar el compte general del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2016 i trametre una còpia del compte a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas.

Un dels punts més destacats va ser l’aprovació classificació proposta més favorable de l’obra: Construcció d’una mini rotonda a la cruïlla de la Ctra, N141D i urbanització del Passeig J. Verdaguer.

El Ple de la Corporació de data 6 de març de 2017 va aprovar l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per a l’adjudicació de l’obra consistent en la construcció “d’una mini rotonda a la cruïlla de la N-141d i urbanització del Passeig J.Verdaguer”, pel procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació.

L’Ajuntament en data 10 de març de 2017 va publicar l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació, a fi que els interessats presentessin les seves proposicions.

Durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient.

En data 8 de maig de 2017 es va reunir la Mesa de contractació, i aquesta va realitzar proposta d'adjudicació a favor  de l’empresa M i J Gruas, SA.

Fiscalitzat prèviament l'expedient per la Intervenció, examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb la mateixa i de conformitat amb l' establert en l'article 151.3 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per tot això, el Ple aprova per unanimitat dels membres assistents els acords següents:

Classificar les proposicions presentades pels candidats, atenent la proposta de la Mesa de contractació, de conformitat amb el següent ordre decreixent:

1

M I J GRUAS, S.A

95,60

2

PASQUINA,S.A

95,00

3

ICMAN (INGENIERÍA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L)

93,39

4

GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU

93,02

5

AGLOMERATS GIRONA,S.A

91,67

6

ELÈCTRICA DEL CADÍ, S.L

91,62

7

VIALSER (VIALITAT I SERVEIS SLU)

91,27

8

SEÑALES GIROD, S.L

91,21

9

CONSTRUCCIONS ICART S.A

90,49

10

ARENES I GRAVES CASTELLOT, S.A

89,30

11

CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, S.L

89,20

12

BIGAS GRUP, SLU

88,65

13

CIVILSTONE

88,54

14

CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL

88,45

15

MOIX, SERVEIS I OBRES, SL

88,29

16

HIDRÀULICA Y OBRAS, S.A

88,24

17

EXCAVACIONS OSONA, S.A

87,50

18

ISEOVA, SL

86,56

19

AXIS PATRIMONI, S.L

86,50

20

CONSTRUCCIONS CARRERA, S.A

85,46

21

ARTEA MEDIAMBIENT, SL

85,13

22

CONSTRUCCIONS CAROL

83,90

23

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL

83,43

24

CONSTRUCCIONS FUSTÉ,S.A

83,26

25

FIRTEC, SAU

82,51

Notificar i requerir a l’empresa M I J GRUAS, S.A, candidat que ha presentat l’oferta més avantatjosa, perquè dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent de rebre el requeriment, presenti la documentació establerta i constitueixi la garantia definitiva que sigui procedent.

En el darrer punt, també per unanimitat es va prendre l’acord de convocar públicament les vacants de jutge de Pau i substitut, a fi i efecte que el Ple municipal pugui procedir a formular la proposta de nomenament i elevar-la a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Obrir el termini d’un mes natural, comptador des de la publicació de l’Edicte al Butlletí Oficial de la Província, per tal que les persones que es trobin interessades en exercir el càrrec i reuneixin les condicions legals adients, ho sol·licitin mitjançant escrit presentat al registre d’entrada de l’Ajuntament.

A continuació podeu consultar les bases de la convocatòria:

“BASES PER LA CONVOCATÒRIA PEL NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU I SUPLENT DEL MUNICIPI DE VILANOVA DE SAU

1. Règim Jurídic

La convocatòria se subjecta a la Llei orgànica del poder judicial i al Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, acordat pel Consell General del Poder Judicial. La tramitació municipal, en allò que no s’especifiqui en aquestes disposicions, es regirà per la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


2. Aspirants

Podran ser aspirants els ciutadans de nacionalitat espanyola, majors d’edat no incursos en cap de les incapacitats contemplades a l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial, i que són:

a. Impedits físicament o psíquicament per a la funció judicial.

b. Condemnats per delicte dolós, mentre no hagin obtingut a rehabilitació.

c. Processats o inculpats per delicte dolós mentre no siguin absolts o es dicti interlocutòria de sobreseïment.

d. Aquells que no gaudeixin de l’exercici ple dels seus drets civils.


3. Sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran al registre general municipal o qualsevol dels registres previstos a l’article 38.4 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i tindran el contingut següent:

a. Nom civil.

b. Número del DNI.

c. Domicili a efecte de notificacions.

d. Data de naixement.

e. Nacionalitat.

f. Declaració jurada de no trobar-se incurs en cap de les causes que incapaciten per a l’ ingrés a la carrera judicial citats a l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial.

g. Petició de ser proposat com a jutge de pau.

h. Lloc, data i signatura original de l’aspirant.

A la sol·licitud s’acompanyaran els documents següents:

a. Còpia del DNI compulsada per l’Ajuntament de Vilanova de Sau o autentificada notarialment.

b. Currículum sobre formació i activitats professionals de l’aspirant, signat originalment per aquest.

El termini de presentació serà de 30 dies naturals des de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Aquest edicte també es publicarà als taulers d’edictes municipal, del Jutjat de Primera instància i instrucció de Vic i del Jutjat de Pau de Vilanova de Sau.

4. Procediment

El secretari municipal instruirà la tramitació d’aquest procediment, i així:

a. Publicarà l’edicte.

b. Custodiarà les sol·licituds presentades.

c. Requerirà l’esmena de les deficiències que aquestes revesteixin.

d. Qualificarà jurídicament la concurrència dels requisits específicament concurrents en els aspirants, i informarà per escrit sobre el seu resultat.

A partir de les sol·licituds qualificades, el secretari ho posarà en coneixement de l’alcalde, dins del termini de deu dies des que conclogui el termini de presentació de sol·licituds o del darrer dels atorgats per a l’esmena de deficiències, si aquestes s’escauen.

L’alcalde formularà la proposta de disposició i l’elevarà al ple perquè aquest es pronunciï sobre la proposta de nomenament que, a la seva vegada, s’elevarà a l’òrgan encarregat del nomenament.”

Podreu consultar properament, la informació ampliada i detallada a l'acta del ple.    

Darrera actualització: 13/06/2017 17:19
 IMATGES 
AMPLIAR IMATGE