]]>
DIMECRES, 26 DE JULIOL, 2017
imprimir
Ple celebrat el dilluns 24 de juliol

El passat dilluns 24 de juliol  de juny va tenir lloc el Ple en sessió ordinària a l’ajuntament de Vilanova de Sau, amb l’assistència de tots els regidors del consistori excepte Sandra Blanch i l’ Èric Vilamitjana que van excusar la seva absència.A l’inici del Ple es van aprovar les actes de Ple anteriors, corresponents al 12 de juny i 3 de juliol de 2017 i es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament a la secretaria d’aquesta Corporació. També es va donar compte de les resolucions (podreu consultar el detall, properament en l’acta del Ple). Tot seguit, es va donar compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 30 de juny de 2017.

El Ple va aprovar per unanimitat dels membres assistents formular la proposta de les festes locals del municipi de Vilanova de Sau per a l’any 2018, el dijous 29 de març Dijous Sant i el dijous 16 d’agost Festa Major. També es va aprovar inicialment la modificació de crèdit 3/2017, per transferència de crèdit de diferent àrea de despesa, del pressupost general de l’entitat local per a l’exercici de 2017.

En un altre punt, es va acordar incrementar en un 1 per cent, amb efectes a data 1 de gener de 2017, tots els conceptes salarials que no s’incrementen de forma automàtica d’acord amb la Llei de pressupostos de l’Estat del personal funcionari i laboral fix de l’Ajuntament. També es va acordar aprovar la modificació dels articles 3 i 4 de les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per l’atorgament de subvencions per a les despeses de desplaçaments que fomentin la mobilitat dels joves en l’àmbit formatiu. (Properament en la publicació de l’acta podreu consultar el requisits i la documentació a presentar). Finalment en darrer punt es va aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Vilanova de Sau al conveni de col·laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions.

En l’apartat de precs i preguntes la regidora Pilar Sancho va preguntar si hi ha algun projecte o s’ha fet alguna gestió relacionada amb Sant Romà. L’alcalde Joan Riera li va respondre que recentment s’ha reunit amb representants d’INCASOL i de l’Agència Catalana de l’Aigua, i que li han confirmat la intenció de redactar un pla especial del sector que inclouria els usos del pantà. Així mateix confirma que sembla ser que hi hauria algun operador turístic interessat gestionar l’espai.

L’alcalde també va informar al Ple que d’acord amb les converses amb l’Agència Catalana de l’Aigua hi ha la possibilitat que es redacti el projecte de depuradora durant l’anualitat 2018.

Podreu consultar properament, la informació ampliada i detallada a l'acta del ple.    

Darrera actualització: 28/09/2017 12:41
 IMATGES 
AMPLIAR IMATGE
Consistori 2015-2019 (1)
Consistori 2015-2019 (1)