]]>
DIMARTS, 05 DE DESEMBRE, 2017
imprimir
Ple celebrat el dilluns 4 de desembre

El passat dilluns dia 4 de desembre es va celebrar el Ple en sessió ordinària a l'ajuntament de Vilanova de Sau.Un cop aprovades les actes de les tres sessions anteriors, es va donar compte de les resolucions i de l’estat d’execució del pressupost municipal a data 31 d’octubre de 2017.

Un dels punts més destacats era aprovar l'expedient de modificació de crèdit de l'exercici de 2017 número 6 del pressupost general 6 de suplement de crèdit, per import de 21.000,00 €, que cal finançar mitjançant baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent. (Podreu consultar properament en l’acte del ple els detalls)

També es va aprovar el pressupost de l’exercici 2018 amb els vots en contra dels regidors Pilar Sancho Orra i Èric Vilamitjana Freixa. La proposta de pressupost per capítols i articles i detalls de despeses i d'ingressos del mencionat projecte, les memòries, certificacions i altres escrits adjunts i que resumit per capítols és el següent:

ESTAT D’INGRESSOS

   

Capítol 1.- Impostos directes

 

    307.500,00€

Capítol 2.- Impostos indirectes

 

       1.000,00€

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

 

86.175,00€

Capítol 4.- Transferències corrents

 

    139.471,00€

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

 

       660,00€

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

 

 0,00 €

Capítol 7.- Transferències de capital

 

157.500,00€

   

 692.306,00€

ESTAT DE DESPESES

   

 

Capítol 1.- Despeses de personal

 

172.906,45 €

Capítol 2.- Despeses corrents en béns i serveis

    288.656,23€

Capítol 4.- Transferències corrents

 

      40.743,32€

Capítol 6.- Inversions reals

 

190.000,00€

   

 692.306,00€

Tant la modificació de crèdit com els pressupost 2017, la plantilla de personal i les bases d’execució, s’exposaran durant un termini de 15 dies hàbils mitjançant edicte publicat al BOPB i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes d’examen i possibles reclamacions.

En un altre punt del dia es va aprovar el Pla Local de Joventut de Vilanova de Sau 2018-2021 que emmarca totes les actuacions en polítiques de joventut al municipi. Es va acordar trametre el Pla Local de Joventut del municipi aprovat a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i a l’Oficina Jove de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona.

En els darrers punts es va aprovar la participació dels veïns, treballadors i col·laboradors de l’Ajuntament al número 60598 del sorteig de la Loteria de Nadal d’enguany.

La regidora Maria Milagros Martínez Adan va posar en coneixement de la resta de regidors que ha presentat la renúncia del càrrec de consellera comarcal, com conseqüència del trencament del pacte existent entre els diferents grups polítics del Consell Comarcal, motivat pel posicionament del PSC en aplicació de l’article 155 de la Constitució.

Podreu consultar properament, la informació ampliada i detallada a l'acta del ple.    

Darrera actualització: 05/12/2017 11:48
 IMATGES 
AMPLIAR IMATGE