Sol.licitud de llicència o comunicació urbanística

Sol·licitud de llicència urbanística/comunicació prèvia d’obres menors
Comunicació prèvia d’obres menors
Obres subjectes al règim de comunicació prèvia:
 
a. En els edificis d'habitatges i solars, els tipus d'obres següents:
1. Reparació, substitució o execució de paviments (soleres de formigó,mosaics, gres exterior, de fusta, plàstics). Aquestes actuacions no
poden suposar un increment de l'estat de càrregues de l'edifici.
2. Reparació, substitució o execució de revestiments interiors oexteriors (enrajolats, enguixats, arrebossats, aplacats, pintura).
3. Reparació, substitució o instal·lació de fusteria o serralleria (portes,finestres, persianes, baranes, reixes). Aquestes actuacions no poden
modificar les dimensions ni la posició de l'obertura ni afectar la llinda.
Tampoc poden suposar el tancament de zones porxades ni de galeries.
Cal assegurar-se que el sentit d'obertura no envaeix la via pública i que les actuacions compleixen les condicions de seguretat mínimes, tenint
en compte les alçades dels elements que fan la funció de barana, la separació entre les diverses parts que la conformen i/o els paràmetres i la resistència a l'impacte.
4. Reparació, substitució i execució de falsos sostres. En l'execució de nous falsos sostres cal assegurar-se que es disposa de les alçades lliures suficients per tal de complir les condicions d'habitabilitat aplicables.
5. Substitució d'aparells sanitaris, taulells o mobles de cuina, piques i safareigs.
6. Reparació, substitució i execució de canonades de desguàs interiors, encastades, vistes i baixants i canals exteriors.
7. Execució d'instal·lacions a l'interior dels habitatges o de les zones comunes de l'edifici (electricitat, gas, aigua, calefacció.., a excepció de les de telecomunicacions en les zones comunes de l'edifici).
8. Reparació de cobertes, barbacanes, ràfecs, cornises, terrasses i balcons, quan s'entén com la substitució d'elements d'acabat,impermeabilització i/o aïllament tèrmic.
9. Treballs de neteja, desmuntatge i retirada d'elements mòbils a l'interior dels habitatges.
10. Treballs de neteja o desbrossament de solars i d'enjardinament que no impliquin la modificació del terreny ni la tala d'arbres.
A més d'haver-se d'incloure en algun o alguns dels tipus d'obres descrits, s'han de complir les condicions prèvies següents:
- Que l’indret on es vol executar l’obra no estigui inclòs dins l’àmbit
del Pla Especial de Protecció i Millora de l’Espai Natural Guilleries Savassona.
- Que l'edifici, espai o element no tingui cap mena de protecció, segons
el què estableix l’article 54 del Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi o document que el substitueixi així com el Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del municipi de Vilanova de Sau.
- Que, per dur a terme els treballs, no s'hagi d'afectar elements estructurals.
- Que la bastida a utilitzar no sigui inclosa en les estipulades pel RD 2177/2004, o normativa que el substitueixi.
- Que l'actuació no impliqui modificacions en la formalització de la façana (canvis de les baranes, canvis en els tancaments, aplacats de façana; tancaments d'espais exteriors, com ara galeries, reixes, ventilacions, extraccions) d'un edifici plurifamiliar amb diversos propietaris o bé d'un habitatge unifamiliar que formi part d'un conjunt arquitectònic.
- Que no hi hagi una multiplicitat de treballs que es puguin interpretar com una reforma general de l'habitatge.
- Que les actuacions en habitatges no suposin una disminució de les condicions d'habitabilitat i seguretat actuals.
- Que les instal·lacions que es facin o que es modifiquin compleixin la normativa vigent corresponent.
b. En els locals, naus o establiments amb activitat en funcionament que disposi d'autorització ambiental, llicència ambiental, d'espectacles o de culte o hagi presentat vàlidament la comunicació prèvia de l'activitat, s'hi poden dur a terme els tipus d'obres següents:
1. Reparació, substitució o execució de paviments (soleres de formigó, mosaics, gres exterior, de fusta, plàstics). Aquestes actuacions no poden suposar un increment de l'estat de càrregues de l'edifici i cal mantenir les condicions tecnicosanitàries exigibles, segons l'activitat.
2. Reparació, substitució o execució de revestiments interiors o exteriors (enrajolats, enguixats, arrebossats, aplacats, pintura). Cal mantenir les condicions tecnicosanitàries exigibles, segons l'activitat.
3. Reparació, substitució o instal·lació de fusteria o serralleria (portes, finestres, persianes, baranes, reixes). Aquestes actuacions no poden modificar les dimensions ni la posició de l'obertura ni afectar la llinda.
Tampoc poden suposar el tancament de zones porxades ni de galeries.
Cal assegurar-se que el sentit d'obertura no envaeix la via pública i que les actuacions compleixen les condicions de seguretat mínimes, tenint en compte les alçades dels elements que fan la funció de barana, la separació entre les diverses parts que la conformen i/o els paràmetres i la resistència a l'impacte.
4. Reparació, substitució i execució de falsos sostres. En l'execució de nous falsos sostres cal assegurar-se que es disposa de les alçades lliures suficients per tal de complir les condicions d'habitabilitat aplicables.
Cal mantenir les condicions tecnicosanitàries exigibles, segons l'activitat que s'hi desenvolupi.
5. Substitució d'aparells sanitaris, taulells o mobles de cuina, piques i safareigs. No es pot eliminar cap element que sigui imprescindible per dur a terme l'activitat que s'hi desenvolupa i cal mantenir les condicions tecnicosanitàries exigibles.
6. Reparació, substitució i execució de canonades de desguàs interiors, encastades, vistes i baixants i canals exteriors. 
7. Execució d'instal·lacions a l'interior (electricitat, gas, aigua, calefacció, telecomunicacions,..). Un cop finalitzades aquestes instal·lacions, s'han de comunicar a l’Ajuntament, i justificar que s'ajusten a la normativa aplicable.
8. Reparació de cobertes, barbacanes, ràfecs, cornises, terrasses i balcons, que s'ha d'entendre com la substitució d'elements d'acabat, impermeabilització i/o aïllament tèrmic.
9. Treballs de neteja, desmuntatge i retirada d'elements mòbils. No es pot eliminar cap element que sigui imprescindible per fer l'activitat que s'hi desenvolupa.
Tràmits
La persona interessada, abans de l'inici de qualsevol de les obres especificades anteriorment ha de presentar la comunicació corresponent en el model normalitzat, per escrit, a l'Ajuntament presencialment (al registre general) o a través dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics establerts, o per qualsevol altre mitjà previst a la normativa de procediment administratiu comú.
La sol·licitud ha d'incloure una declaració responsable del peticionari en què s'especifiqui el tipus d'obres, que són compatibles amb les condicions a què es subjecta el règim de comunicació prèvia i la veracitat de les dades de l'empresa que farà les obres.
El servei municipal verificarà la documentació presentada, en el termini d'un mes des de la recepció de la comunicació.
La presentació a l'Ajuntament de la sol·licitud i documentació exigida habilita la persona interessada per executar les obres, llevat que l'Ajuntament, en els terminis establerts, li notifiqui que no s'adeqüen a la normativa aplicable o que ha de seguir un altre règim d'intervenció.
Llicència urbanística
Tenen la consideració d'obres majors i estan subjectes a l'obtenció de la llicència corresponent, les actuacions següents:
a. Construcció d'edificacions de nova planta.
b. Ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d'edificacions i/o instal·lacions ja existents que afectin elements estructurals i/o condicions d'habitabilitat.
c. Consolidació, reforma, rehabilitació o actuacions en façanes d'edificis llevat, en tots els casos, de les obres ordinàries de conservació o reparació menor.
d. Enderroc total d'edificacions i/o instal·lacions.
e. Enderroc parcial d'edificacions i/o instal·lacions que afectin elements estructurals.
f. Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d'urbanització.
g. Canvi d'ús d'edificacions i/o instal·lacions.
h. Moviments de terra (desmunts, explanacions, excavacions i terraplens).
i. Construcció o instal·lació de murs.
j. Construcció de dipòsits, pous i piscines.
k. Instal·lacions i actuacions que afectin el subsòl.
l. Extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
m. L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
n. Legalitzacions d'obres incloses en algun dels punts anteriors.
Tenen la consideració d'obres menors i estan subjectes a l'obtenció de la llicència corresponent d'obres menors totes aquelles obres que no siguin incloses com a obres majors i les que no puguin incloure's en el règim de comunicació prèvia.
Tràmits
L'atorgament de llicències d'obres s'inicia mitjançant la presentació d'una sol·licitud, formulada en el model normalitzat que l'Ajuntament posa a disposició de la persona interessada, o bé a través de mitjans electrònics, a les dependències administratives, o bé per qualsevol dels altres mitjans previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 

Quin cost té:

El fixat en les taxes corresponents segons les ordenances fiscals vigents.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona sense perjudici de tercers

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Presentant a les oficines municipals la sol·licitud, que ha d'anar acompanyada de la Documentació que es detalla a l'annex I de ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques,segons el tipus d'obres a executar. Tota la documentació s'ha de presentar per triplicat.

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Passeig de Verdaguer, 7 - 08519 Vilanova de Sau - Barcelona
Telèfon: 93 884 70 06
Fax: 93 884 71 06
Correu electrònic: vilanovas@diba.cat
Horari:  
Matins: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00h
Tardes: dilluns alterns de 17.00h a 21.00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 09.01.2019 | 14:41