Empadronar-se a Vilanova de Sau

Les persones que provenen d’altres municipis i volen empadronar-se a Vilanova de Sau, han de presentar-se a l’Ajuntament per tal de donar-se d’alta al Padró Municipal d’Habitants.

Quin cost té:

Sense Cost

Cal aportar:

 • Sol·licitud empadronament individual o Sol·licitud empadronament col·lectiva segons sigui el cas.
 • DNI de totes les persones majors d’edat que s’hi inscriuen.
 • Estrangers de la Comunitat Europea: Targeta d’estranger, passaport.
 • Estrangers d’altres països, passaport o targeta de residència.
 • Llibre de família ( si hi ha menors d’edat que no disposin de DNI).
 • Menors d’edats casats: a més, llibre de família.
 • Menors que residiran només amb un dels progenitors.

  Sempre cal presentar la Declaració conjunta amb signatura original d’ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat d’ambdós i on consten les seves signatures quan els menors s’empadronin amb un sol d’ells o amb tercers sense cap d’ells

 • En cas de separació o divorci:

  • En cas de no existir resolució judicial, cal la presentació de la Declaració conjunta de menors , amb signatura original d’ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat d’ambdós i on consten les seves signatures.

  • Si la sentència és en condició de guàrdia i custòdia compartida, l’original i la fotocòpia d’aquesta per adjuntar obligatòriament a la documentació de l’expedient i la Declaració Conjunta de menors amb signatura original d’ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat d’ambdós i on consten les seves signatures o en cas de resolució judicial que determina de manera expressa on ha d’estar empadronat el menor cal la presentació de la Declaració responsable de menors signada per la persona peticionària amb l’original i fotocòpia dels documents d’identificació personal de la persona peticionària i de la persona menor d’edat.

  • En cas de sentència de separació o divorci on consta l'anotació de la guàrdia i custòdia a nom de la persona peticionària, l’original i la fotocòpia d’aquesta per adjuntar obligatòriament a la documentació de l’expedient i la Declaració responsable de menors corresponent signada per la persona peticionària, amb l’original i fotocòpia dels documents d’identificació personal de la persona peticionària i de la persona menor d’edat.

  • Declaració responsable del progenitor per la inscripció o canvi de domicili de menors no emancipats (En el cas que no es puguin presentar cap dels altres documents).

 • Acreditació vinculació amb el domicili:

  • Escriptura de propietat o compra venda on consti la persona sol.licitant.

  • Contracte d'arrendament vigent on consti la persona sol.licitant.

  • Contracte de subministrament de serveis on consti la persona sol.licitant.

  • Si a l’habitatge ja hi ha alguna persona empadronada és necessari aportar
  • l’autorització i la fotocòpia del DNI d’un dels residents majors d’edat, les altes s’inclouran en el mateix full.

  • Si a l’habitatge no hi ha ningú empadronat i no és pot aportar escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d’habitabilitat o si van a nom d’una altra persona es pot aportar Autorització propietari o arrendatari.

 • Empadronament per naixement:

  • Llibre de Familia

  • Sol.licitud empadronament individual signada per un dels progenitors empadronats

  • Declaració conjunta de domicili de menors

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Presentant la sol·licitud i la documentació necessària a les oficines municipals.

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Passeig de Verdaguer, 7 - 08519 Vilanova de Sau - Barcelona
Telèfon:93 884 70 06
Fax: 93 884 71 06
Adreça electrònica: vilanovas@vilanovadesau.cat
Horari:  
Matins: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00h
Tardes: dilluns alterns de 17.00h a 21.00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 26.11.2018 | 11:35