Sol.licitud de llicència o comunicació urbanística

Sol·licitud de llicència urbanística/comunicació prèvia d’obres menors
L'Ordenança Municipal reguladora de les llicències urbanístiques és una iniciativa municipal en l'àmbit de l'urbanisme, que pretén regular i simplificar els procediments de tramitació de llicències urbanístiques d'obres, per estalviar temps als ciutadans i als professionals del sector. Les activitats relacionades en l'àmbit de les llicències són un servei públic que té com a objectiu fonamental el control de la construcció de tot tipus d'obres i activitats per tal de garantir que s'ajustin a la normativa urbanística i sectorial vigent. En termes generals, les activitats relacionades amb les llicències es poden dividir en tres grans apartats: informació i atenció al públic, tramitació d'expedients i realització d'inspeccions. D'acord amb els articles 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme amb les modificacions legals incorporades per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, l'article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, així com l'article 25 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local amb les modificacions introduïdes per la llei 27/2013, de 27 de desembre, l'Ajuntament té competències en matèria de d'urbanisme al qual inclou planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Les regulacions legals en matèria urbanística, així com l'adopció de mitjans telemàtics per a la presentació de llicències i comunicacions prèvies fan necessària una ordenança reguladora que concreti els procediments, doni una major seguretat jurídica al ciutadà i agilitzi els tràmits administratius.

Quin cost té:

El fixat en les taxes corresponents segons les ordenances fiscals vigents.

Quan es dóna resposta:

1. La resolució per la qual s'atorgui o denegui motivadament la llicència s'ha de dictar i notificar en el termini màxim de dos mesos, en el cas d'obres majors, o en el termini màxim d'un mes, en el supòsit d'obres menors, a comptar des del dia hàbil següent al d'entrada de la sol·licitud completa i amb la documentació adequada al registre general de l'Ajuntament.
2. El termini per dictar resolució resta suspès durant el temps atorgat al peticionari per a l'esmena de la sol·licitud, de les deficiències de la documentació presentada o pel termini d'audiència.
3. La resolució s'ha de notificar al peticionari i a les altres persones que hagin comparegut a l'expedient, i s'ha d'assenyalar els recursos procedents, l'òrgan davant del qual s'han de presentar i el termini per interposar-los.
4. Transcorregut el termini establert a l'apartat 1 d'aquest article sense que s'hagi notificat resolució expressa, la llicència s'entén atorgada per silenci administratiu. En cap cas, però, s'entenen adquirides, per silenci, facultats en contra de les prescripcions establertes a la legislació urbanística i al planejament vigent i aquells que la seva estimació tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic.
5. Tot allò que disposa el Text Refós de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi o document que el substitueixi, les ordenances municipals i la resta de legislació aplicable, s'entén inclòs en el contingut de l'acte d'atorgament de la llicència, a més a més de les determinacions explícites incloses en els projectes autoritzats.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona sense perjudici de tercers

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Presentant a les oficines municipals la sol·licitud, que ha d'anar acompanyada de la Documentació que es detalla a l'annex I de ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques,segons el tipus d'obres a executar. Tota la documentació s'ha de presentar per triplicat.

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Passeig de Verdaguer, 7 - 08519 Vilanova de Sau - Barcelona
Telèfon: 93 884 70 06
Fax: 93 884 71 06
Adreça electrònica: vilanovas@vilanovadesau.cat
Horari:  
Matins: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00h
Tardes: dilluns alterns de 17.00h a 21.00h
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 17.04.2019 | 13:16