Sol·licitud de llicència urbanística o comunicació de primera ocupació

La llicència de primera ocupació o la comunicació prèvia dels edificis i les construccions l'han de sol·licitar/comunicar els interessats en el mes següent a la data d'acabament de les obres.

Les persones interessades han de presentar instància al registre general de l'Ajuntament, presencialment o a través dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics establerts, o de qualsevol altre mitjà previst a la normativa de procediment administratiu comú, formulada en el model normalitzat que l'Ajuntament posa a disposició de la persona interessada.

Quin cost té:

Sense cost

Cal aportar:

 • 1. Sol.licitud degudament omplerta (Descarregar)

 • 2. Certificat

  Certificat del director facultatiu en el qual s'acrediti, a més de la data d'acabament, el fet que les obres s'han construït d'acord amb el projecte aprovat o les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l'edifici o instal·lació està en condicions de ser utilitzat.

 • 3. Per a aquells edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació que estableix l'article 2 del Reial decret 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicacions:

  Cal presentar la certificació expedida perla Direcció General de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions, dela Generalitat de Catalunya, en la qual es fa constar la presentació del projecte tècnic corresponent d'infraestructures comunes de telecomunicació (ICT) i del certificat o butlletí d'instal·lació, segons correspongui, que acrediti que la instal·lació s'ajusta al projecte tècnic i que s'ha construït d'acord amb la legislació vigent sobre ICT.

 • 4. Manual d’ús i manteniment:

  De l’edifici o certificat, en cas que el projecte no ho contempli.

 • 5. En aquells casos en què s'hagi executat, de manera prèvia o simultània, un projecte d'urbanització vinculat a l'edificació:

  Cal un certificat final d'obra d'urbanització, signat i visat, d'acord amb el projecte tècnic aprovat o una acta de recepció de les obres d'urbanització corresponents.

 • 6. Justificant:

  D’haver sol·licitat l’alta de l’impost de béns de naturalesa urbana.(Declaració Cadastral de nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de béns immobles) davant de l’Organisme de Gestió Tributària corresponent.

Canals de tramitació:

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Passeig de Verdaguer, 7 - 08519 Vilanova de Sau - Barcelona
Telèfon:93 884 70 06
Fax: 93 884 71 06
Adreça electrònica: vilanovas@vilanovadesau.cat
Horari:  
Matins: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00h
Tardes: dilluns alterns de 17.00h a 21.00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 17.04.2019 | 14:02