Sol·licitud Subvenció pel foment de la Natalitat.

L'objecte de les subvencions és fomentar la natalitat del municipi de Vilanova de Sau.

Termini sol·licitud:

El termini de presentació de les sol·licituds començarà a partir de la publicació de la convocatòria al BOP de Barcelona i la Base de Dades Nacional de Subvencions i finalitzarà l’últim dia de l’any natural.

Quin cost té:

Sense cost

Quan es dóna resposta:

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

Un cop acordada la concessió de la subvenció, aquestes seran notificades a la persona interessada en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Qui pot sol·licitar-ho:

Pares, mares o tutors, veïns de Vilanova de Sau i empadronats al municipi , que tinguin un segon o successius fills, ja siguin biològics o adoptius.

Cal aportar:

 • 1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant ( progenitor o pare/mare adoptiu).
 • 2) Volant d’empadronament del menor per tal d’acreditar la residència al municipi de Vilanova de Sau.
 • 3) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
 • 4) certificat literal de naixement del segon fill, acompanyat de còpia compulsada del llibre de família.

  L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  • Les sol·licituds podran presentar-se per escrit a través del model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da.
  • El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits podrà trobar-se  al final d'aquesta pàgina o  a les oficines de l’Ajuntament.
  • Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida s’hauran de presentar al  Registre de l’Ajuntament.
  • També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 dela Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
  • La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Passeig de Verdaguer, 7 - 08519 Vilanova de Sau - Barcelona
Telèfon: 93 884 70 06
Fax: 93 884 71 06
Adreça electrònica: vilanovas@vilanovadesau.cat
Horari:  
Matins: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00h
Tardes: dilluns alterns de 17.00h a 21.00h
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 09.01.2019 | 14:46