Sol·licitud Subvenció per fomentar la mobilitat del joves a Vilanova de Sau

L'objecte de les subvencions és fomentar la mobilitat dels joves de Vilanova de Sau en l’àmbit formatiu.

Termini sol·licitud:

El termini de presentació de les sol·licituds començarà a partir de la publicació de la convocatòria al BOPB de Barcelona i a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i finalitzarà el dia 30 de novembre de l’any en curs de la convocatòria.

Quin cost té:

Sense cost

Quan es dóna resposta:

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

Un cop acordada la concessió de la subvenció, aquestes seran notificades a la persona interessada en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Qui pot sol·licitar-ho:

 1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 dela Llei38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions , i reuneixin les següents condicions:

 2. Estar empadronat/da a Vilanova de Sau amb un mínim d’un any. Tenir entre 16 i 25 anys.

 3. Cursar batxillerat, estudis universitaris, cicles formatius de grau superior o grau mitjà homologats perla Generalitatde Catalunya.

 4. En el cas de les persones joves que no tinguin la nacionalitat espanyola, tenir permís de residència.

 5. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la documentació necessària.

Cal aportar:

 • 1) Document identificatiu de la persona sol·licitant.

  En el cas que actuï un representant, document d'autorització de la representació acompanyat de fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.

 • ) Certificat:

  Certificat del Centre on cursa batxillerat, estudis universitaris o cicle formatiu de grau superior o grau mitjà homologats perla Generalitat de Catalunya que figuri el curs d’inscripció 2018/2019.

 • 3) Justificant acreditatiu del pagament de la matrícula corresponent.

  L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Les sol·licituds podran presentar-se per escrit a través del model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da.

  El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits podrà trobar-se al dins d'aquesta pàgina o a les oficines de l’Ajuntament.

  Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 6 s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament.

  També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 dela Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Passeig de Verdaguer, 7 - 08519 Vilanova de Sau - Barcelona
Telèfon:93 884 70 06
Fax: 93 884 71 06
Adreça electrònica: vilanovas@vilanovadesau.cat
Horari:  
Matins: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00h
Tardes: dilluns alterns de 17.00h a 21.00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 28.02.2019 | 12:30