Sol·licitud subvenció per sufragar despeses de sepeli

L'objecte de les subvencions és sufragar les despeses de sepeli a les famílies del municipi de Vilanova de Sau.

Termini sol·licitud

El termini de presentació de la sol·licitud és de sis mesos, comptats a partir del dia següent al de la defunció del causant, sigui quin sigui el temps transcorregut es produirà la caducitat del dret.

Quin cost té:

Sense Cost

Quan es dóna resposta:

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d‘octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Qui pot sol·licitar-ho:


 1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques que més endavant s’indiquen sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 dela Llei38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS),:


  • 1r  El seu cònjuge vidu no separat judicialment.

  • 2n Els fills.

  • 3r  La Persona que acrediti haver abonat les despeses de sepeli.


 2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la documentació necessària.


Cal aportar:

 • 1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant.
 • 2) Factura original:

  Emesa al seu nom, de despeses d’enterrament i funeral del familiar.

 • 3) Declaració:

  Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.

 • 4) Certificat de defunció.

  L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Les sol·licituds podran presentar-se per escrit a través del model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da. El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits podrà trobar-se al final d'aquesta pàgina o a les oficines de l’Ajuntament. Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament. També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 dela Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Passeig de Verdaguer, 7 - 08519 Vilanova de Sau - Barcelona
Telèfon:93 884 70 06
Fax: 93 884 71 06
Adreça electrònica: vilanovas@vilanovadesau.cat
Horari:  
Matins: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00h
Tardes: dilluns alterns de 17.00h a 21.00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 28.02.2019 | 12:31