Sol·licitud Subvencions per al foment de l’escolarització al municipi

L'objecte de les subvencions és fomentar l’escolarització a l’Escola del municipi de Vilanova de Sau i evitar la disminució del número d'alumnes de la nostra escola rural.

Termini resolució:

El termini de presentació de les sol·licituds començarà a partir de la publicació de la convocatòria al BOP de Barcelona i a la Base de Dades Nacional de Subvencions i finalitzarà transcorregut un mes des de la publicació.

Quan es dóna resposta:

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

Un cop acordada la concessió de la subvenció, aquestes seran notificades a la persona interessada en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Qui pot sol·licitar-ho:

Pares, mares o tutors, veïns de Vilanova de Sau, que escolaritzin el segon o successius fills a l’escola de Vilanova de Sau en els cicles d’infantil i primària a partir de qualsevol curs del cicle infantil, i sempre que com a mínim un altre germà estigui o hagi estat escolaritzat en aquest centre fins finalitzar-hi el cicle de primària i el fill escolaritzat figuri empadronat en el municipi.

S’atorgarà una única subvenció per fill, que podrà sol·licitar el titular de la seva guàrdia i custòdia. En cas que la guàrdia i custòdia sigui compartida, la sol·licitud per part d’un progenitor exclou automàticament la de l’altre.

Cal aportar:

 • 1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant.

  El sol·licitant haurà de ser el pare, mare o tutor dels menors escolaritzats al municipi o que s’escolaritzaran en un futur.

 • 2) Volant d’empadronament del menor per tal d’acreditar la residència al municipi de Vilanova de Sau.
 • 3) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
 • 4) Certificat de la directora de l’escola en el qual es faci constar que l’Infant/s han estat escolaritzats a l’escola de Vilanova de Sau, amb indicació del curs que ha realitzat.

  En cas que l’escolarització a l’Escola les Roques de Vilanova de Sau no s’hagués realitzat durant tot el curs escolar, la subvenció s’atorgarà de forma proporcional als mesos en que s’ha escolaritzat al centre o s’ha realitzat el trasllat.

 • 5) Declaració jurada acceptant el ferm compromís que el segon i successius fills seran escolaritzats a l’Escola les Roques de Vilanova de Sau.

  I que en cas contrari, el beneficiari es compromet a retornar a l’Ajuntament les quantitat percebudes en concepte de subvenció per al foment a l’escolarització (Segons model normalitzat)

  L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Les sol·licituds podran presentar-se per escrit a través del model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da. El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits podrà trobar-se al final d'aquesta pàgina o a les oficines de l’Ajuntament. Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament. També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 dela Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Passeig de Verdaguer, 7 - 08519 Vilanova de Sau - Barcelona
Telèfon:93 884 70 06
Fax: 93 884 71 06
Adreça electrònica: vilanovas@vilanovadesau.cat
Horari:  
Matins: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00h
Tardes: dilluns alterns de 17.00h a 21.00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 09.01.2019 | 14:45