Sol·licitud Subvencions rehabilitació vivendes + 25 anys i Foment Construcció nous habitatges

L’objecte és fomentar la rehabilitació d’edificis amb una antiguitat superior a 25 anys i la construcció de nous habitatges al municipi de Vilanova de Sau. En ambdós casos es tracta d’edificis situats al nucli urbà i fora de l’àmbit de l’espai natural de les Guilleries Savassona.

Termini sol·licitud:

El termini de presentació de les sol·licituds començarà a partir de la publicació de la convocatòria al BOP de Barcelona i a la Base de Dades Nacionals de Subvencions i finalitzarà l’últim dia de l’any natural.

Quin cost té:

Sense Cost

Quan es dóna resposta:

El termini per resoldre l’atorgament de les subvencions serà d’un mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud per part del possible beneficiari.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques que més endavant s’indiquen sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i reuneixin les següents condicions:

 1. Per les subvencions a la rehabilitació d’edificis:
  Seran beneficiaris de les subvencions a la rehabilitació d’edificis els propietaris, arrendataris o usufructuaris, que siguin persones físiques, d’habitatges amb una antiguitat superior a 25 anys que estiguin empadronats al municipi i acreditin haver-ho estat durant l’últim any.

 2. Per les subvencions per fomentar la construcció de nous habitatges:
  Seran beneficiaris de les subvencions per al foment de construcció de nous habitatges les persones físiques propietàries de nous habitatges que estiguin empadronades al municipi o els que s’empadronin en l’habitatge acabat de construir.

Cal aportar:

 • 1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
 • 2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
 • 3) Escriptura o fitxa cadastral acreditativa de la titularitat de la finca o l’usdefruit:

  O en el seu cas, contracte d’arrendament o de precarista, pel que fa a les subvencions de rehabilitació d’edificis, i l’escriptura i el rebut de l’IBI, pel que fa a la segona modalitat de subvencions.

 • 4) Volant d’empadronament al municipi de Vilanova de Sau.

  L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada

Canals de tramitació:

 • Presencial

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Passeig de Verdaguer, 7 - 08519 Vilanova de Sau - Barcelona
Telèfon:93 884 70 06
Fax: 93 884 71 06
Adreça electrònica: vilanovas@vilanovadesau.cat
Horari:  
Matins: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00h
Tardes: dilluns alterns de 17.00h a 21.00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 28.02.2019 | 12:28