Línia d’ajuts per a autònoms i empreses del sector turístic

Dimarts, 16 de juny de 2020 a les 00:00

Avui dimarts 16 de juny de 2020, s’ha publicat l'ordre de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Base 1. Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya, afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l'evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

Base 2. Persones o entitats beneficiàries:

2.1 Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya:

a) Guies de turisme de Catalunya habilitats.

b) Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.

c) Explotadors d'habitatges d'ús turístic.

d) Agències de viatges.

e) Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l'experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes. A l'efecte d'aquestes bases, s'entenen incloses les activitats següents:

.Congressos i turisme de reunions.

.Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.

.Senderisme.

.Cicloturisme.

.Enoturisme.

.Ecoturisme.

.Activitats aquàtiques i nàutiques.

.Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics

2.2 Queden expressament exclosos:

Els establiments de restauració.

Els allotjaments juvenils que es regeixen per la normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

Els propietaris d'habitatges d'ús turístic.

Els recintes i les àrees d'acollida per a autocaravanes.

Els refugis de muntanya i similars no inscrits al Registre de Turisme de Catalunya.

Consultors i les empreses d'assessoria turística.

Empreses de publicitat.

Acadèmies d'idiomes, els centres de formació, i els organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis a l'estranger, o activitats de traducció o interpretació.

Centres recreatius, de joc, oci i espectacles.

Empreses de lloguer de tot tipus de vehicles o modalitats de mobilitat (cotxes, motos, autocaravanes, patinets, cavalls...).

Organitzadors d'esdeveniments privats no turístics.

Gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material (esquí, pàdel, surf, tennis).

Col·lectius, associacions i gremis.

Base 4. Quantia dels ajuts:

4.1 La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

4.2 Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 1.000,00 euros.

4.3 La resta de col·lectius beneficiaris rebran les quanties següents:

. Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 2.500,00 euros.

. Empreses amb una mitjana d'entre 6 i 49 treballadors: 5.000,00 euros.

. Empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors: 10.000,00 euros.

 

Base 5. Sol·licituds i documentació:

5.1 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat)  i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) .

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) .

 

Base 6. Procediment de concessió:

6.3 El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el pressupost.

 En els documents adjuts us podeu descarregar el pdf amb el detall del DOGC.

 

Darrera actualització: 16.06.2020 | 14:45