Període mitjà de pagament

Podeu consultar informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors.

Us oferim aquesta informació en compliment de l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, segons la redacció donada per la Disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de control del deute comercial del sector públic, i l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions publiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Consulteu les dades del PMP Proveïdors

Darrera actualització: 31.01.2020 | 09:03
Darrera actualització: 31.01.2020 | 09:03