Ple celebrat dilluns 2 d’octubre

Dimarts, 3 d'octubre de 2023 a les 11:00

El passat dia 2 d’octubre es va celebrar el Ple en sessió ordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores.

En el primer punt es va aprovar, per unanimitat, l’acta del ple anterior. A continuació es va posar a disposició dels regidors i regidores els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament i l’alcalde va donar compte de les resolucions que ha dictat des de la darrera sessió ordinària. En el punt següent, es va donar compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 31 de juliol 2023.

En el punt número 4 es va aprovar inicialment l’expedient de dissolució de l’agrupació dels Ajuntaments de Vilanova de Sau i Tavèrnoles per al sosteniment en comú del lloc de treball de Secretari-Interventor, classificant el lloc de treball de secretaria intervenció com de classe tercera, reservat a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, de la subescala de secretaria intervenció.

A continuació es va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’ajuntament i plantilla de personal. En aquests moments l’Ajuntament té la necessitat de modificar la Relació de Llocs de Treball, així com la plantilla municipal, en el sentit de modificar-ne el percentatge de dedicació i retribucions del secretari-interventor com a conseqüència de la voluntat de dissoldre l’agrupació amb el municipi de Tavèrnoles pel manteniment de la plaça de secretari-interventor en comú.

Els dos punts va quedar aprovat per quatre vots a favor (grup municipal Som-hi Vilanova i Sau candidatura de progrés) i tres abstencions (grup municipal Independents per Vilanova de Sau ).

En el punt següent, es va donar a conèixer la lluita contra la morositat en operacions comercials en relació el pagament de les obligacions d’aquest Ajuntament corresponent al segon trimestre de 2023.

En el darrer punt, es va aprovar per unanimitat, ordenar l’execució del serveis de transport d’aigua potable del Dipòsit del nucli del poble al Dipòsit del Frigolà ( xarxa del Pantà de Sau), d’acord amb la tramitació d’emergència establert en l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Podreu consultar, properament en l’acta del Ple, el detall i la informació ampliada de la sessió.

Darrera actualització: 04.10.2023 | 08:44