Ple celebrat dilluns 23 d’octubre

Dijous, 2 de novembre de 2023 a les 11:00

El passat dia 23 d’octubre es va celebrar el Ple en sessió extraordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores.

En el primer punt es va aprovar, per unanimitat, l’acta del ple anterior. A continuació Es va aprovar inicialment, amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició,  el “Projecte de millora de l’abastament d’aigua a Vilanova de Sau. Revisió 2023”, amb un pressupost d’execució de 575.967,25€.

En el punt número 3 es va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2024:

  • Ordenança fiscal núm.3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  • Ordenança fiscal núm. 4 Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana.
  • Ordenança fiscal núm.5 Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  • Ordenança Fiscal número.7. Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.
  • Ordenança Fiscal número.8 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

L’oposició va votar en contra en aquest punt.

Tot seguit, es va donar compte del compliment als terminis previstos que estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials en relació el pagament de les obligacions d’aquest Ajuntament corresponent al tercer trimestre de 2023

En el darrer punt es va aprovar per majoria simple, l'expedient de modificació de crèdit número 5  del pressupost general de l'exercici de 2023 de suplement de crèdit, per import de 129.786,66 €, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria.

Podreu consultar, properament en l’acta del Ple, el detall i la informació ampliada de la sessió.

Darrera actualització: 02.11.2023 | 13:12