Ple celebrat dilluns 3 d’abril

Dimarts, 4 d'abril de 2023 a les 00:00

El passat dia 3 d’abril es va celebrar el Ple en sessió ordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores excepte Carles Orra que va excusar la seva assistència.

En el primer punt es va aprovar, per unanimitat dels regidors presents, l’acte del 6 de febrer. A continuació es va posar a disposició d’ells els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament i l’alcalde va donar compte de les resolucions que ha dictat des de la darrera sessió ordinària.

En el punt següent, es va donar compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 28 de febrer de 2023. En un altre punt, es va Aprovar la liquidació d’ingressos i despeses del pressupost de la Corporació de l’exercici de 2022.

En el punt 6è és va aprovar inici expedient per l'execució del “projecte de millora de l’abastament d’aigua a Vilanova de Sau”. Projecte aprovat definitivament en data 6 de febrer de 2022, procedint així a la contractació de la presents excepte Pilar Sancho que va justificar el seu vot en contra per la innecesitat d’executar aquesta obra.

Tot seguit, també es va aprovar (amb els mateixos vots) l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per l’execució de les obres contemplades en el “projecte de millora de l’abastament d’aigua a Vilanova de Sau”, convocant la seva licitació.

A continuació, es va aprovar per unanimitat dels regidors presents, l'expedient de modificació de crèdit número 2 del pressupost general de l'exercici de 2023 de suplement de crèdit i generació de crèdit extraordinari. Finalment, es va aprovar inicialment el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal (RSAM).

Podreu consultar, properament en l’acta del Ple, el detall i la informació ampliada.

Darrera actualització: 04.04.2023 | 12:25