Ple celebrat dilluns 3 d’octubre

Diumenge, 9 d'octubre de 2022 a les 00:00

El passat dia 3 d’octubre es va celebrar el Ple en sessió ordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores excepte Carles Orra, que disculpa la seva absència.

En el primer punt es va aprovar, per unanimitat dels regidors presents, l’acta del ple anterior. A continuació es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament i l’alcalde va donar compte de les resolucions que ha dictat des de la darrera sessió ordinària.

En el punt següent, es va donar compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 30 de setembre de 2022. En un altre punt, es va donar a conèixer la lluita contra la morositat en operacions comercials en relació el pagament de les obligacions d’aquest Ajuntament corresponent al segon trimestre de 2022.

En el 5è punt es va aprovar, per unanimitat del sis regidors presents, dels set que composen el Ple municipal, provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per l’exercici 2023.

En el darrer punt de l’ordre del dia, també es va aprovar per unanimitat, delegar la competència per  a la prestació i/o gestió del sistema públic de sanejament en alta i control dels abocaments, la titularitat dels quals ostenta aquest ajuntament, a favor del Consell Comarcal d’Osona, el qual portarà a terme:

  1. mitjançant el seu personal propi (gestió directa): l’atorgament de les autoritzacions administratives d’abocament, redacció de projectes, execució de les obres, reposicions, i millores,  la funció inspectora i la potestat sancionadora.
  2. i pel que fa referencia a la gestió, explotació i manteniment del sistema públic de sanejament en alta, i l’anàlisi i el control de les aigües residuals, es portarà a terme a través de l’ens instrumental Depuradores d’Osona SL (gestió indirecta).

Reservant-se el Consell Comarcal la facultat d’escollir lliurament la forma de prestació del servei d’entre les diverses possibilitats que li ofereix la Llei.  

Podreu consultar, properament en l’acta del Ple, el detall i la informació ampliada.

Darrera actualització: 11.10.2022 | 19:00