Ple celebrat dilluns 5 de desembre

Dijous, 15 de desembre de 2022 a les 00:00

El passat dia 5 de desembre es va celebrar el Ple en sessió ordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores.

En el primer punt es va aprovar, per unanimitat dels regidors, l’acta del ple anterior. A continuació es va posar a disposició d’ells els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament i l’alcalde va donar compte de les resolucions que ha dictat des de la darrera sessió ordinària.

En el punt següent, es va donar compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 31 d’octubre de 2022. En un altre punt, es va donar a conèixer la lluita contra la morositat en operacions comercials en relació el pagament de les obligacions d’aquest Ajuntament corresponent al tercer trimestre de 2022.

En el 6è punt es va aprovar per unanimitat, la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, quedant amortitzat la plaça de monitor/a de menjador.

Tot seguit es va aprovar (per majoria, tot i el vot en contra de la regidora Pilar Sancho)  inicialment el pressupost municipal i tots els documents que l’integren per a l'exercici de 2023 d'acord amb els estats exposats. Així com també la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.

En el 8è punt es va aprovar per unanimitat, l'expedient de modificació de crèdit número 8 del pressupost general de l'exercici de 2022 de suplement de crèdit, per import de 50.000,00 €.

Tot seguit també per unanimitat es va aprovar incrementar en un 1.5 %, amb efectes a data 1 de gener de 2022, tots els conceptes salarials que no s’incrementen de forma automàtica per a l’any 2022, del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament.

En els 2 darrers punts, tots aprovats per unanimitat, es va adjudicar el contracte, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per l’execució de l’obra “Reforma edifici annex Escola”, en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, a l’empresa GES TORELLÓ DE CONSTRUCCIONS S.L. per import de 70.842,02 € (més IVA). Finalment es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries – Savassona i l’Ajuntament de Vilanova de Sau, relatiu al foment de l’ús públic i les tasques d’informació de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona.

En l’apartat de precs i preguntes, la regidora Pilar Sancho va preguntar com està el desplegament de la fibra òptica. L’alcalde li va respondre que s’ha adjudicat el contracte i que ha d’estar finalitzada abans d’acabar l’any.

Podreu consultar, properament en l’acta del Ple, el detall i la informació ampliada.

Darrera actualització: 15.12.2022 | 12:32