Ple celebrat dilluns 7 d'agost

Dimecres, 9 d'agost de 2023 a les 11:00

El passat dia 7 d’agost es va celebrar el Ple en sessió ordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores.

En el primer punt es va aprovar, per unanimitat dels regidors presents, l’acta del plens anteriors. A continuació es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament i l’alcalde va donar compte de les resolucions que ha dictat des de la darrera sessió ordinària. En el punt següent, es va donar compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 30 de juny 2023.  Tot seguit es va aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, corresponent a l’exercici econòmic 2022.

En els dos següents punts, es va aprovar per unanimitat la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de subministrament (CUPS) de titularitat del l’Ajuntament de Vilanova de Sau i també es va acordar sol·licitar l'adhesió inicial al contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions de la Diputació de Barcelona, el Consorci Localret, els consells comarcals i els ajuntaments.

En el punt 8è es va aprovar la xifra oficial de població del municipi de Vilanova de Sau a 1 de gener de 2023 és de 310 habitants i en el següent les festes locals del municipi de Vilanova de Sau per a l’any 2024, els dies:

  • Dijous 16 d’agost
  • Dijous 28 de març

En els darrers punts es va aprovar per unanimitat, l'expedient de modificació de crèdit número 4 del pressupost general de l'exercici de 2023 de suplement de crèdit, per import de 39.000,00 €, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria. Finalment es va acordar per majoria resoldre de mutu acord el contracte adjudicat en data 22 de maig de 2023 pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova de Sau i formalitzat en data 24 de maig amb l’empresa “ASSA HIDRAULICA I ELECTRICITAT, S.L” per import de 501.800,00 euros (més IVA) per l’execució de l’obra “Millora de l’abastament d’aigua de Vilanova de Sau”.

Podreu consultar, properament en l’acta del Ple, el detall i la informació ampliada de la sessió.

Darrera actualització: 09.08.2023 | 12:11