Ple celebrat el dilluns 1 d’abril

Dimecres, 3 d'abril de 2019 a les 00:00

El passat dilluns es va celebrar el Ple en sessió ordinària a l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors del consistori excepte Èric Vilamitjana.

Un cop aprovada per unanimitat dels sis regidors presents l’acta de la sessió anterior del dia 4 de febrer, es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament a la secretaria d’aquesta Corporació i es va donar compte de les resolucions i de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 28 de febrer de 2019, que en podreu consultar el detall pròximament a l’acta del ple.

Tot seguit, es va donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde  de la liquidació dels pressupost exercici 2018 i es va aprovar per unanimitat el Compte del Patrimoni de l’exercici 2018. En el següent punt, també per unanimitat es va aprovar el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2018 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’Ajuntament de Vilanova de Sau.

L’aprovació de la sol·licitud de compensació econòmica a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2019, també es va fer per unanimitat dels regidors presents.

En el darrer punt es va Procedir al sorteig per la formació de les Meses Electorals. D’acord amb el resultat del sorteig designar a les següents persones:

TITULARS:

President:   JOSEP MARIA ORRA MUNTADAS

1ª. Vocal:  MARC FONT FONT

2ª.Vocal:  ALEJANDRO GARCIA MORILLA

SUPLENTS:

De president: RUPESH PONS BERTRAN

De presidenta: MERITXELL FONT FONT

De 1ª. Vocal: MARIA TERESA GARRIGA CAMPASOL

De 1ª. Vocal: ANTONIO ORRIOLS PUIG

De 2ª. Vocal: NEUS SELLABONA MORERA

De 2ª. Vocal:  SANDRA DEU ANDREU

 

Podreu consultar pròximament tot el detall i la informació ampliada a l'acta del ple.    

Darrera actualització: 16.05.2019 | 09:14