Ple celebrat el dilluns 19 d’octubre

Dimarts, 20 d'octubre de 2020 a les 00:00

El passat dilluns 19 d’octubre es va celebrar el Ple en sessió ordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores del consistori.

Un cop aprovada per unanimitat l’acta del passat 28 de juliol de 2020, es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament en la secretaria d’aquesta Corporació i es va donar compte de les resolucions i de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 30 de setembre de 2020.

En un altre punt, el Ple va aprovar per unanimitat delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic. Properament es podrà consultar el detall en l’acta del ple.

En el següent punt es va aprovar, també per unanimitat, provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals a l'exercici 2021 i següents, així com el seu text refós.

Tot seguit el Ple va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova de Sau i el Consell Comarcal d’Osona per a l’execució de la redacció del pla d’usos recreatius del pantà de Sau que consta a l’expedient i es va designar com interlocutor titular per al desenvolupament i execució del projecte a l’alcalde, Joan Riera Comellas.

En els darrers punts es va aprovar, tots dos per unanimitat, inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament de solars i terrenys del municipi de Vilanova de Sau. I també es va aprovar l'expedient de modificació de crèdit número 3 del pressupost general de l'exercici de 2020 de suplement de crèdit, per import de 25.000 €, que cal finançar mitjançant baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent. Podeu consultar el detall properament en l’acta del Ple i la informació ampliada a l'acta del ple.

Darrera actualització: 20.10.2020 | 19:46