Ple celebrat el dilluns 2 d’agost

Dijous, 12 d'agost de 2021 a les 00:00

El passat dilluns dia 2 d’agost es va celebrar el Ple en sessió ordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores del consistori.

En el primer punt es va aprovar per unanimitat l’acta de la sessió anterior del passat 7 de juny. A continuació es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament i l’alcalde va donar compte de les resolucions que ha dictat des de la darrera sessió ordinària per tal que els regidors/es coneguin el desenvolupament de l’ens.

Tot seguit, en el punt següent, es va donar compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 30 de juny de 2021. A continuació el secretari va informar del compliment als terminis previstos de modificació de la Llei, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials en relació el pagament de les obligacions d’aquest Ajuntament corresponent al segon trimestre de 2021 i el Ple es va donar per assabentat. També es va aprovar per unanimitat Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, corresponent a l’exercici econòmic 2020.

En el següent punt, es va aprovar per unanimitat, la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021, període que es podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun.

També per unanimitat es va aprovar la gestió del Padró d’habitants del municipi de Vilanova de Sau –realitzada per la Diputació de Barcelona-, i els resultats de la revisió anual del Padró municipal d’habitants, de la qual resulta que la xifra oficial de població del municipi de Vilanova de Sau a 1 de gener de 2021 és de 314 habitants.

El punt número 9, es va aprovar per majoria absoluta de sis dels set regidors presents, dels set que composen el Ple municipal, el Pla Estratègic d’Inversions Municipals (PEIM) del mandat actual que contempla les actuacions següents: (Trobareu més detallada la informació propera ment en la publicació de l’acta oficial)

  • Renovació de l’antic edifici de la casa del mestre, actual biblioteca i antic museu, com a extensió a les actuals aules educatives de l’escola i habilitació d’un espai pels joves.
  • Renovació de la Plaça Major.
  • Execució del projectedemilloradel’abastamentd’aiguaaVilanovadeSau.
  • Millora i manteniment de la xarxa de camins.
  • modernització tecnològica i l’eficiència de les oficines municipals.
  • Implantació d’un punt de recàrrega de vehicles i substitució de l’enllumenat públic.

 

A continuació també es va aprovar per unanimitat formular la proposta de les festes locals del municipi de Vilanova de Sau per a l’any 2022, els següents dies:

Dijous 14 d’abril  – Dijous Sant

Dimarts 16 d’agost – Festa Major   

Per unanimitat es va aprovar encomanar la gestió relativa a les actuacions de promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica, ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari; en el marc del Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia, així com la minuta del Conveni d’encomana de gestió per l’execució d’actuacions en el marc del programa “Treball, talent i Tecnologia de la Diputació de Barcelona, amb el següent contingut i les obligacions que se’n deriven.

En l’apartat de les mocions es va aprovar per unanimitat la moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM en la que es declara que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia penal. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut.

Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics i fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.

En l’apartat final de precs i preguntes la regidora Pilar Sancho es va interessar per quan es tornarà a poder fer servir el camp de futbol com a camp de futbol i s’endreçarà l’entorn. L’alcalde li va manifestar que al zona del camp de futbol durant la Festa Major es realitzaran diferents activitats lúdiques i esportives, com un circuït de vehicles teledirigits o un circuït de bicicletes. El regidor David Quintero va manifestar que abans de la Festa Major l’entorn estarà endreçat.

Pilar Sancho també va preguntar si s’han modificat els actes de la Festa Major per motiu del Covid. L’alcalde respon que s’han suprimit aquells actes que per normativa sanitària no es poden realitzar com menjars populars, balls, etc. I que s’ha enviat una carta als veïns anunciant aquestes modificacions com al supressió del vermut, el concert jove i el nou format del concert per la gent gran.

Podreu consultar properament el detall i la informació ampliada a l'acta del ple.

 

Darrera actualització: 13.08.2021 | 11:00