Ple celebrat el dilluns 26 de novembre

Dimarts, 27 de novembre de 2018 a les 00:00

El passat dilluns es va celebrar el Ple en sessió ordinària a l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors del consistori excepte Èric Vilamitjana.

Un cop aprovades les actes de la sessió anterior del dia 1 i 15 d’octubre, es va posa a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament a la secretaria d’aquesta Corporació i es va donar compte de les resolucions i de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 31 d’octubre de juny de 2018 que en podreu consultar el detall properament en l’acta del ple.

Tot seguit, es va donar compte de l’informe trimestral, corresponent al tercer trimestre de 2018, de lluita contra la morositat, indicant que l’Ajuntament havia donat compliment als terminis de pagament previstos en aquesta llei.

En un altre punt es va aprovar, inicialment el pressupost municipal i tots els documents que l’integren per a l'exercici per majoria de cinc regidors dels sis presents, amb el vot en contra de la regidora Pilar Sancho Orra. També es va aprovar la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.

ESTAT D’INGRESSOS

   

Capítol 1.- Impostos directes

 

    297.000,00€

Capítol 2.- Impostos indirectes

 

        1.000,00€

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

 

      92.850,00€

Capítol 4.- Transferències corrents

 

    127.389,07€

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

 

          660,00€

Capítol 7.- Transferències de capital

 

    179.518,58€

TOTAL INGRESSOS

 

    698.417,65€

     

 

ESTAT DE DESPESES

   

Capítol 1.- Despeses de personal

 

    175.894,76€

Capítol 2.- Despeses corrents en béns i serveis

    292.782,89€

Capítol 4.- Transferències corrents

 

      40.740,00€

Capítol 6.- Inversions reals

 

    189.000,00€

TOTAL DESPESES

 

    698.417,65€

En els darrers punts es va aprovar, que la participació de les persones empadronades (a data 19 de novembre),  treballadors i col·laboradors de l’Ajuntament al número 60858 del sorteig de la Loteria de Nadal d’enguany sigui de 2€ per persona. L’Ajuntament participa amb 90€.En el mateix punt es va acordar exposar el pressupost, la plantilla de personal i les bases d’execució, durant un termini de 15 dies hàbils mitjançant edicte publicat al BOPB i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes d’examen i possibles reclamacions.

Podreu consultar properament, tot el detall i la informació ampliada a l'acta del ple.    

Darrera actualització: 16.05.2019 | 09:21