Ple celebrat el dilluns 28 de juliol

Dimecres, 29 de juliol de 2020 a les 00:00

El passat dilluns 28 de juliol es va celebrar el Ple en sessió ordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores del consistori.

Un cop aprovada per unanimitat l’acta del passat 8 de juny de 2020, es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament en la secretaria d’aquesta Corporació i es va donar compte de les resolucions i de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 30 de juny de 2020.

El secretari va donar compte del compliment als terminis que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials en relació el pagament de les obligacions d’aquest Ajuntament corresponent al segon trimestre de 2020.

En un altre punt es va aprovar la proposta de les festes locals del municipi de Vilanova de Sau pel 2021, els dies:

  • Dijous 1 d’abril  – Dijous Sant
  • Dilluns 16 d’agost – Festa Major

 

Tot segui, el Ple va aprovar per unanimitat dels set regidors presents, el Compte General de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, corresponent a l’exercici econòmic 2019. També es va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència no competitiva per el suport a persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu social a Vilanova de Sau que han hagut de cessar la seva activitat degut als efectes de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi.

Es va aprovar per unanimitat la resolució de la sol·licitud de compensació econòmica a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2020. En el següent punt es va aprovar la factura relativa a les “ACTUACIONS DE REPARACIO DE LA XARXA VIARIA BASICA, ELS ITINERARIS I AREES DE LLEURE AFECTATS PEL TEMPORAL GLORIA- ESLLAVISSADA CAMI DEL PANTA A LA RIBA-“, per import de 74.999,43 € i es va ordenar el seu pagament.

En el darrer punt es va declarar inadmissible la petició formulada per sis persones, en relació a la revisió de l’aprovació del “Projecte bàsic i d’execució edifici dels vestidors de la pista poliesportiva”, i l’aprovació del contracte d’obres a l’empresa MONTCRUMA S.L.U., per tractar-se d’una petició mancada de fonament. Es va acordar notificar l’acord a les persones signants.

En aquest punt, la regidora Pilar Sancho Orra manifesta que ella és una de les persones que va signar l’escrit i en el llegeix l’escrit on manifesten que els signants tenen coneixement de la construcció d'uns nous vestidors a la zona esportiva i com que l'actuació municipal és clarament vulneradora del principi de legalitat, demanen que es procedeixi a aturar amb caràcter immediat les obres referides i s’iniciï el procediment d'ofici de revisió per al restabliment de la realitat física alterada de la parcel·la de referència. L’alcalde respon que la resposta a la seves peticions consta en el present acord.

Podreu consultar pròximament tot el detall i la informació ampliada a l'acta del ple.

 

Darrera actualització: 29.07.2020 | 15:30