Ple celebrat el dilluns 4 d’abril

Dimarts, 5 d'abril de 2022 a les 00:00

El passat dilluns dia 7 de març es va celebrar el Ple en sessió ordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores del consistori.

En el primer punt es va aprovar, per unanimitat dels regidors presents, l’acta del ple anterior del 7 de febrer. A continuació es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament i l’alcalde va donar compte de les resolucions que ha dictat des de la darrera sessió ordinària. En el punt següent, es va donar compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 28 de febrer de 2022.

En el 5è punt es va aprovar inicialment el projecte de reforma de l’edifici annex de l’escola per unanimitat i que anirà a càrrec de l’empresa “4 RATLLES ARQUITECTES SLP”.

En els següents punts també es va aprovar per unanimitat l’inici de l’expedient per la contractació de les obres de reparació de paviment i construcció de mur a la plaça major i l’expedient de contractació , i del plec de clàusules administratives particulars, per a l’execució d’aquestes obres.

Tot seguit es va aprovar el pla de prevenció municipal d’incendis forestals (PPI) pel període 2022-2027.

En el 9è punt es va donar compte de la liquidació del pressupost de la corporació de l’exercici 2021. A continuació es va aprovar l'expedient de modificació de crèdit número 2 del pressupost general de l'exercici de 2022 de suplement de crèdit i de generació de crèdit extraordinari, per import de 31.279,83 €. També es va aprovar per unanimitat la delegació al Consell Comarcal d’Osona de les competències per a la prestació del servei de recollida selectiva de residus i deixalleria.

En els següents punts es va sol·licitar la pròrroga com a Jutge de Pau substitut del Sr. Josep Puig Arrom fins a la designació d’un nou Jutge de Pau substitut i convocar públicament la vacant de Jutge/essa de Pau substitut/a, a fi i efecte que el Ple municipal pugui procedir a formular la proposta de nomenament.

En el darrer punt de mocions precs i preguntes, el Ple municipal va manifestar el suport a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a la seva posició totalment contrària al tancament del Col·legi El Roser. Així com la solidaritat de l’Ajuntament amb la plantilla del Col·legi El Roser, amb el personal docent, i el personal d’Administració i Serveis.

Podreu consultar, properament en l’acta del Ple, el detall i la informació ampliada.

Darrera actualització: 05.04.2022 | 12:14