Ple celebrat el dilluns 4 d’octubre

Dimecres, 13 de d’octubre de 2021 a les 00:00

El passat dilluns dia 4 d’octubre es va celebrar el Ple en sessió ordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores del consistori, però La regidora Ivette Font es va incorporar a la sessió al punt 4.

En el primer punt es va aprovar per unanimitat l’acta de la sessió anterior del passat 2 d’agost. A continuació es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament i l’alcalde va donar compte de les resolucions que ha dictat des de la darrera sessió ordinària per tal que els regidors/es coneguin el desenvolupament de l’ens. Tot seguit, en el punt següent, es va donar compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 31 d’agost 2021.

El propers punt es va aprovar per unanimitat provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2022 i següents, així com el seu text refós.

També per unanimitat es va aprovar la convocatòria del nomenament de Jutge/essa de Pau titular i substitut/a de Vilanova de Sau, per haver finalitzat el termini de quatre anys per al qual foren nomenats i les bases de la convocatòria que podreu consultar el detall, properament en la seva publicació.

En el darrer punt es va aprovar inicialment el Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, el text íntegre del qual podreu consultar properament  i el detall i la informació ampliada en l'acta del ple.

En l’apartat de precs i preguntes l’alcalde va fer una valoració molt positiva de la prova pilot de la regulació de la zona de l’aparcament del Pantà que ha fet que es disminuís un 70 % les incidències respecte l’any passat. L’alcalde també va destacar el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i que el proper dia 15 d’octubre s’explicaran les valoracions d’aquesta prova pilot.

Darrera actualització: 05.11.2021 | 13:05