Ple celebrat el dilluns 7 de febrer

Dimecres, 9 de febrer de 2022 a les 00:00

El passat dilluns dia 7 de febrer es va celebrar el Ple en sessió ordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores del consistori.

En el primer punt es va aprovar, per unanimitat dels regidors presents, l’acta del ple anterior del 13 de desembre. A continuació es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament i l’alcalde va donar compte de les resolucions que ha dictat des de la darrera sessió ordinària. En el punt següent, es va donar compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 31 de desembre de 2021.

En el 5è punt el secretari va informar del compliment als terminis previstos contra la morositat en operacions comercials en relació el pagament de les obligacions d’aquest Ajuntament corresponent al quart trimestre de 2021.

Tot seguit el ple va aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, així com el seu text refós. També va aprovar per unanimitat el Compte de la Gestió Recaptatòria per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2021 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’Ajuntament.

D’acord amb la proposta presentada per l’Organisme de Gestió Tributària, referent a la declaració de crèdits incobrables, el Ple va aprova declarar incobrable i donar de baixa en el comptes l’expedient pendent per un import total 58,40 €.

En el següent punt es va formular la proposta de nomenament de jutgessa de pau a Maria Teresa Guiteras Nadeu i jutgessa de pau suplent a Maria Teresa Orra Company. Proposta aprovada per tots els membres del consistori.

També per unanimitat es va aprovar incrementar en un 2%, amb efectes a data 1 de gener de 2022, tots els conceptes salarials que no s’incrementen de forma automàtica per a l’any 2022, del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament, així com dels membres electes de la Corporació que perceben retribució.

En els darrers punts, es va aprovar la subscripció d’un conveni de cooperació per a la implantació i execució del Pla d’Assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona i també es va aprovar la prorroga i l’adhesió al Pla comarcal  d’igualtat de gènere d’Osona aprovat pel Ple del Consell Comarcal d’Osona en data 15 de desembre de 2021.

Podreu consultar, properament en l’acta del Ple, el detall i la informació ampliada.

Darrera actualització: 23.03.2022 | 13:54