Ple celebrat el dilluns 8 d'agost

Dimarts, 30 d'agost de 2022 a les 00:00

El passat dia 8 d’agost es va celebrar el Ple en sessió ordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores del consistori.

En el primer punt es va aprovar, per unanimitat dels regidors presents, l’acta del ple anterior. A continuació es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament i l’alcalde va donar compte de les resolucions que ha dictat des de la darrera sessió ordinària. En el punt següent, es va donar compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 30 de juny de 2022. En un altre punt, es va donar a conèixer la lluita contra la morositat en operacions comercials en relació el pagament de les obligacions d’aquest Ajuntament corresponent al segon trimestre de 2022.

En el 6è punt es va aprovar per unanimitat el Compte General de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, corresponent a l’exercici econòmic 2021. Tot seguit es va aprovar, també per unanimitat, l'expedient de modificació de crèdit número 6 del pressupost general de l'exercici de 2022 de suplement de crèdit i de generació de crèdit extraordinari, per import de 370.590,02 €.

En el punt següent es va aprovar declarar deserta la licitació de de reforma de l’edifici annex de l’Escola per la manca de presentació de licitadors. En els 2 següents es va Iniciar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents mitjançant procediment negociat sense publicitat. I aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per l’execució de les obres de reforma de l’edifici annex de l’escola, convocant la seva licitació. Tots dos es van aprovar per unanimitat.

En el punt número 11 es va aprovar, inicialment el Projecte de millora de l’abastament d’aigua a Vilanova de Sau, amb un pressupost d’execució de sis-cents trenta-quatre mil sis-cents setanta-cinc amb cinquanta-set cèntims (634.675,57 €) ,IVA exclòs. Tot seguit es va aprovar inicialment el projecte de desplegament de xarxa de fibra òptica per donar connectivitat a diferents punts estratègics del terme municipal amb un import d’execució de 60.065,11 euros (IVA exclòs). En el darrer punt es va aprovar el mot “cama-rojos” com la paraula del poble de Vilanova de Sau.

En l’apartat de mocions, es va aprovar, per unanimitat la moció presentada per l’Associació de Micropobles de Catalunya (AM), l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA).

Podreu consultar, properament en l’acta del Ple, el detall i la informació ampliada.

Darrera actualització: 30.08.2022 | 12:04