Podeu sol·licitar les subvencions a empreses i autònoms

Dimarts, 11 d'agost de 2020 a les 00:00

L’Ajuntament de Vilanova de Sau obre la convocatoria per la concessió de subvencions per a persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu al municipi que han hagut de cessar la seva activitat per la COVID-19.

L’Ajuntament de Vilanova de Sau fa un atorgament de subvencions destinades al suport a persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu social a Vilanova de Sau que han hagut de cessar la seva activitat degut als efectes del reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19 o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi. Hi destina un  pressupost màxim de 4.173,97 €uros.

Les subvencions s’atorgaran per concessió directa i les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

  1. Ser persona física autònoma o jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives) i que estiguin donats d’alta, com a mínim, durant el primer trimestre de l'any 2020 en activitats econòmiques afectades per l’estat d’alarma.
  2. Que desenvolupin l'activitat o tinguin la seu fiscal en el municipi de Vilanova de Sau i en cas d’autònoms que resideixin en el municipi.
  3. Disposar, en tot cas, dels títols administratius habilitants per exercir l'activitat abans de la declaración de l'estat d'alarma.
  4. Haver suspès la seva activitat, total o parcialment, com a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
  5. Tenir un màxim de 10 treballadors/es en el moment de la declaració de l’estat d’alarma.
  6. Tenir un volum d’operacions no superior a 600.000 euros anuals (exercici anual anterior).
  7. Haver patit una reducció del 70% en el volum d’operacions de mes d’abril de l’exercici actual, en comparació amb el mateix mes de l'exercici anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones físiques autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, a data 14/03/2020, restarà exempt d’aquesta acreditació, podent optar de forma directa a la subvenció, previ compliment de la resta de requisits.
  8. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb aquest Ajuntament, l'Estat i la Generalitat o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels deutes amb l’Ajuntament, l'Estat (AEAT i SS) i la Generalitat

Per a la concessió de la subvenció cal la prèvia sol·licitud del possible beneficiari en el model normalitzat que podeu trobar en els documents adjunts.

L’Ajuntament de Vilanova de Sau atorgarà a cada beneficiari/a un import màxim de 600 €. Aquestes quantitats es veuran reduïdes en aquells casos en que la justificació de despeses no sigui suficient per justificar la totalitat de la quantitat de la subvenció.

Tots els afectats que vulguin acollir-se a aquestes ajudes econòmiques han de presentar la sol·licitud convenientment omplerta, així com la documentació requerida en les bases de la convocatòria. Podeu trobar documents i més informació als documents adjunts.

El termini de presentació  de les sol·licituds finalitza el proper 30 d’octubre.

 

Darrera actualització: 24.11.2020 | 13:19