Retribucions dels càrrecs electes

Retribucions anuals a percebre per l’Alcaldia i règim de dedicació

D’acord amb l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es fa públic que al Ple de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, en sessió de data 22 de juny de 2015, es va adoptar l’acord de determinació dels càrrecs a desenvolupar amb dedicació parcial i retribucions, segons el detall que a continuació segueix:

  • Joan Riera Comellas, alcalde de l’Ajuntament, exerceixi el seu càrrec en règim de dedicació parcial (75%) amb efectes del dia 1 d'agost de 2019, amb una retribució de 905,56 euros mensuals amb 14 pagues (13341,16 anuals)
  • La resta de Regidors tant de l’equip de govern com de l’oposició no té cap retribució en concepte d'assistència als plenaris.

La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les funcions anteriorment detallades, essent compatible amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública.

Darrera actualització: 03.02.2023 | 09:53
Darrera actualització: 03.02.2023 | 09:53