Retribucions dels càrrecs electes

Retribucions anuals a percebre per l’Alcaldia i règim de dedicació

D’acord amb l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es fa públic que al Ple de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, en sessió de data 28 de juny de 2023, es va adoptar l’acord de determinació dels càrrecs a desenvolupar amb dedicació parcial i retribucions, segons el detall que a continuació segueix:

  • Jaume Orra Muntadas, Alcalde de l’Ajuntament, en l' exercici del seu càrrec no percep cap retribució.
  • La resta de Regidors de l'equip de govern  exerciran els seus càrrecs amb dedicació parcial  del 15% (6 hores setmanals)  i percebran 4.049,04 euros en dotze pagues corresponents a les mensualitats.
  • L'equip de l’oposició no té cap retribució en concepte d'assistència als plenaris.
  • No existeixen cap càrrec directiu o de confiança ni assessor dels grups polítics.

La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les funcions anteriorment detallades, essent compatible amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública.

Darrera actualització: 05.03.2024 | 13:35
Darrera actualització: 05.03.2024 | 13:35