Ple febrer de 2018 - Ordinari

Dilluns, 5 de febrer de 2018 a les 21.30 h

El passat dilluns dia 5 de febrer es va celebrar el Ple en sessió ordinària a l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors del consistori excepte Èric Vilamitjana i Sandra Blanch que van disculpar la seva absència.

Un cop aprovades les actes de les sessions anteriors del dia 4 i 21 de desembre de 2017, es va donar compte de les resolucions i de l’Estat d’execució del Pressupost.

En el següent punt, es va aprovar el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2017 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’Ajuntament de Vilanova de Sau.

El secretari va confirmar que l’Ajuntament havia donat compliment als terminis de pagament previstos en la Llei de lluita contra la morositat.

En un altre punt també es va aprovar la pròrroga pel termini de dos mesos del contracte d’execució d'obra consistent en la construcció d’una minirotonda a la cruïlla de la N-141d i urbanització del Passeig J. Verdaguer, formalitzat amb l’empresa M i J Gruas, S.A; finalitzant la durada a 12 de febrer de 2018.

En els darrers punts es va aprovar el conveni entre el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savasona i l’Ajuntament de Vilanova de Sau per la cessió d’ús de 1.955 m2 de la finca rústica de domini públic denominada “Vernets de Ca Ma Martra” per a destinar-la a àrea d’autocaravanes, d’acord amb la proposta de conveni que consta a l’expedient i finalment es va acordar Sol·licitar la incorporació com a membre de ple dret a l’Associació de Rutes del Romànic, una associacióque gestiona el Camí Oliba, i que les seves finalitats són promoure i donar a conèixer els valors artístics i culturals del Romànic que es troba a les comarques del Ripollès, Osona, Moianès i Bages, en el doble vessant històric-cultural i de coneixement de les arrels del nostre país.

 

Darrera actualització: 12.12.2018 | 12:05