Ple juny de 2018 - Ordinari

Dilluns, 4 de juny de 2018 a les 21.30 h

El passat dilluns es va celebrar el Ple en sessió ordinària a l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors del consistori.

Un cop aprovades les actes de les sessions anteriors del dia 9 d’abril, es va donar compte de les resolucions i de l’Estat d’execució del Pressupost que en podreu consultar el detall properament en l’acta del ple.

En el següent punt, es va donar compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data data 30 d’abril de 2018. Tot seguit, es va donar compte de l’informe trimestral, corresponent al primer trimestre de 2018, de lluita contra la morositat, indicant que l’Ajuntament havia donat compliment als terminis de pagament previstos en aquesta llei.

En  un altre punt es va aprovar, per unanimitat, el compte general del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2017.

També per unanimitat es va aprovar les baixes del padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i es va acordar declarar incobrables la relació que podreu consultar properament a l’acta del ple.

En els darrers punts es va aprovar, també per unanimitat,  inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Vilanova de Sau, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal d’Osona, i que consta en l’expedient administratiu instruït a l’efecte. I finalment es va aprovar la xifra d’habitants a data 1 de gener de 2018:

 

Homes

Dones

total

Població municipi a 1-1-2018

143

165

308

 

Darrera actualització: 12.12.2018 | 12:03