Resolucions i Decrets 2021

Podeu consultar les Resolucions i decrets de l'any 2021

DEC_ALC_2021/146_APROVACIO DE DESPESES FINAL ANY DESEMBRE 2021
DEC_ALC_2021/145_MODIFICACIO PADRO HABITANTS PER CANVI DE DOMICILI
DEC_ALC_2021/144_RECTIFICACIO RESOL 2021/83
DEC_ALC_2021/143_APROVACIO DESPESES DESEMBRE 2021
DEC_ALC_2021/141_RECTIFICACIO RESOLUCIO 2021/140- MOBILITAT DELS JOVES-
DEC_ALC_2021/142_ADHESIO CONVOCATORIA CCOSONA COMPLEMENTS MENAJDOR, LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR.
DEC_ALC_2021/140_CONCESSIO SUBVENCIONS MOVILITAT 
DEC_ALC_2021/139_OCUPACIO VIA PUBLICA D'UN CONTENIDOR RUNES
DEC_ALC_2021/138_ALTA PADRO HABITANTS
DEC_ALC_2021/137_CONVOCATORIA SESSIO ORDINARIA 13 DE DESEMBRE DE 2021
DEC_ALC_2021/136_APROVACIO DESPESES NOVEMBRE 2021
DEC_ALC_2021/135_MODIFICACIO RESOL COMPRA ENLLUMENAT
DEC_ALC_2021/134_ASSABENTAT COMUNICACIO URBANISTICA
DEC_ALC_2021/133_CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA CAN BURJADA
DEC_ALC_2021/132_AMPLIACIO TERMINI PRESENTACIO INTERESSATS JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A
DEC_ALC_2021/131_INFORMACIO PUBLICA PAE  EN SNU MILLORA DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
DEC_ALC_2021/130_CONVOCATORIA SESSIO EXTRAORDINARIA
DEC_ALC_2021/129_ACORD ADHESIO ACORD MARC ACM
DEC_ALC_2021/128_APROVACIO CALENDARI FISCAL EXERCICI 2022
DEC_ALC_2021/127_DECRET DESPESES OCTUBRE 2021 
DEC_ALC_2021/12  _ACCEPTACIO SUBVENCIO
DEC_ALC_2021/125_BAIXA COMPTADOR SERVEI MUNICIPAL AIGUA
DEC_ALC_2021/124_ALTA EMPADRONAMENT
DEC_ALC_2021/123_SOL.LICITUD DE SUBVENCIO PLA DE RESILIENCIA
DEC_ALC_2021/122_ASSABENTAT COMUNICACIO URBANISTICA
DEC_ALC_2021/121_ASSABENTAT COMUNICACIO URBANISTICA
DEC_ALC_2021/120_CONCESSIO SUBVENCIO ARRANJAMENT HABITATGES
DEC_ALC_2021/119_ALTA PADRO HABITANTS
DEC_ALC_2021/117_MODIFICACIO DOMICILI PADRO HABITANTS
DEC_ALC_2021/118_DECRET APROVACIO DESPESES SETEMBRE 2021
DEC_ALC_2021/116_SOL SUBVENCIO PROGRAMA ARTS ESCENIQUES
DEC_ALC_2021/115_CONVOCATORIA SESSIO ORDINARIA
DEC_ALC_2021/114_ALTA EMPADRONAMENT
DEC_ALC_2021/113_ALTA PADRO HABITANTS
DEC_ALC_2021/112_CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA 
DEC_ALC_2021/111_CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA
DEC_ALC_2021/110_ADHESIO AL PROGRAMA SERVEI LOCAL TELEASSISTENCIA
DEC_ALC_2021/109_ALTA PADRO HABITANTS
DEC_ALC_2021/108_ALTA PADRO HABITANTS
DEC_ALC_2021/107_ALTA PADRO HABITANTS
DEC_ALC_2021/105_DECRET OCUPACIO VIA PUBLICA D'UN CONTENIDOR PER LA RETIRADA DE RUNES
DEC_ALC_2021/106_APROVACIO DESPESES AGOST 2021
DEC_ALC_2021/104_ACTIVACIO PLA EMERGENCIES
DEC_ALC_2021/103_CESSIO PISTA ESPORTIVA
DEC_ALC_2021/102_ALTA SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA
DEC_ALC_2021/101_ASSABENTAT COMUNICACIO URBANISTICA
DEC_ALC_2021/99_CONCESSIO TARGETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
DEC_ALC_2021/100_CONCESSIO SUBVENCIO DESPESES DE SEPELI
DEC_ALC_2021/97_DECRET ORDENACIO FAC JULIOL 2021_
DEC_ALC_2021/98_CONVOCATORIA SESSIO 2 AGOST DE 2021
DEC_ALC_2021/96_CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA
DEC_ALC_2021/95_ALTA EMPADRONAMENT
DEC_ALC_2021/94_CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA 
DEC_ALC_2021/93_ASSABENTAT ACTIVITAT INNOCUA LLOGUER EMBARCACIONS HIDROPEDALS
DEC_ALC_2021/92_AUTORITZACIO PISTA ESPORTIVA CAMPUS ESPORTIU
DEC_ALC_2021/91_APROVACIO MODIFICACIO PRESSUPOST 3_2021
DEC_ALC_2021/90_ORDENACIO DE PAGAMENT DESPESES JUNY 2021
DEC_ALC_2021/89_CONTRACTACIO PERSONAL URGENCIA
DEC_ALC_2021/87_DECLARAR DESERT PROCES DE SELECCIO CONTRACTACIO PERSONAL SUPORT BRIGADA
DEC_ALC_2021/88_ATORGAMENT SUBVENCIONS ESCOLARITAT
DEC_ALC_2021/86_CONCESSIO SUBVENCIO NATALITAT
DEC_ALC_2021/84_ASSABENTAT ACTIVITAT APICOLA
DEC_ALC_2021/85_OCUPACIO VIA PUBLICA D'UN CONTENIDOR PER LA RETIRADA DE RUNES
DEC_ALC_2021/82_LIQUIDACIO DE VACANCES NO GAUDIDES A LA TREBALLADORA CCJ
DEC_ALC_2021/81_ACCEPTACIO SUBVENCIO PLA LOCAL DE JOVENTUT - CCOSONA-
DEC_ALC_2021/80_CONVOCATORIA SESSIO ORDINARIA PLE AJUNTAMENT
DEC_ALC_2021/79_ASSABENTAT COMUNICACIO URBANISTICA
DEC_ALC_2021/78_ALTA PADRO HABITANTS
DEC_ALC_2021/77_CONTRACTACIO PERSONAL LABORAL PISCINA
DEC_ALC_2021/76_DECRET APROVACIO DESPESES MAIG 2021
DEC_ALC_2021/73_CONCESIO LLICENCIA URBANISTICA 25052021
DEC_ALC_2021/72_ASSABANTAT
DEC_ALC_2021/71_APROVACIO LLISTA INSTANCIES ADMESES I EXCLOSES CONVOCATORIA CONTRACTACIO VIGILANT PISCINA MUNICIPAL.
DEC_ALC_2021/83_ADJUDICACIO TREBALLS ARRANJAMENT DE CAMINS PPI 2021
DEC_ALC_2021/70_DECLARAR DESERT PROCES DE SELECCIO I OBERTURA NOU TERMINI PRESENTACIO SOL.LICITUDS
DEC_ALC_2021/69_APROVACIO CONVENI DE COL.LABORACIO PER LA CESSIO DE KAYAKS I MATERIAL ESPORTIU
DEC_ALC_2021/68_CONTRACTE MENOR OBRES DE FONT SECA A CAN SERRA
DEC_ALC_2021/67_SOL.LICITUD EMPADRONAMENT
DEC_ALC_2021/66_MODIFICACIO PADRO PER CANVI DE DOMICILI
DEC_ALC_2021/65_DENEGACIO LLICENCIA URBANISTICA 
DEC_ALC_2021/64_CONCESIO LLICENCIA URBANISTICA
DEC_ALC_2021/63_INICI EXPEDIENT COMPTE GENERAL
DEC_ALC_2021/62_ASSABENTAT OBERTURA PISCINES CAN MATEU I COMPANY
DEC_ALC_2021/61_APROVACIO BASES I SELECCIO PERSONAL SUPORT BRIGADA
DEC_ALC_2021/60_ASSABENTAT INICI ACTIVITAT APICOLA COLLSESPLANES
DEC_ALC_2021/59_DEC_ALC__APROVACIO MEMORIA VALORADA DEL CAMI DE LA FONT SECA A CAN SERRA
DEC_ALC_2021/58_CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA EXP 2021_164
DEC_ALC_2021/57_ALTA PADRO HABITANTS
DEC_ALC_2021/55_DECRET ALTA PADRO PER NAIXEMENT
DEC_ALC_2021/53_APROVACIO CONVENI XARXA RESCAT
DEC_ALC_2021/56_ADJUDICACIO CONTRACTE
DEC_ALC_2021/54_APROVACIO MODIFICACIO PRESSUPOST NÚM.2/2021
DEC_ALC_2021/52_DECRET ORDENACIO DESPESES  ABRIL 2021
DEC_ALC_2021/48_OCUPACIO VIA PUBLICA CONTENIDOR DE RUNES
DEC_ALC_2021/47_CONTRACTACIO PERSONAL LABORAL PER URGENCIA PER GAUDIMENT PERIODE DE VACANCES
DEC_ALC_2021/51_APROVACIO BASES I CONVOCATORIA SELECCIO VIGILANT PISCINA MUNICIPAL
DEC_ALC_2021/50_ASSABENTAT COMUNICACIO ACTIVITAT FINCA LA FONT
DEC_ALC_2021/49_DENEGACIO LLICENCIA URBANISTICA
DEC_ALC_2021/38_APROVACIO SUBVENCIO DIRECTA BISBAT
DEC_ALC_2021/46_APROVACIO SUBVENCIO DIRECTA CAÇADORS
DEC_ALC_2021/39_APROVACIO SUBVENCIO DIRECTA ADF
DEC_ALC_2021/45_APROVACIO SUBVENCIO DIRECTA ESCOLA
DEC_ALC_2021/44_APROVACIO CONVOCATORIA SUBVENCIO ESCOLARITAT
DEC_ALC_2021/41_APROVACIO CONVOCATORIA SUBVENCIO REHABILITACIO HABITATGES
DEC_ALC_2021/40_APROVACIO CONVOCATORIA SUBVENCIO DESPLAÇAMENTS FOMENT 
DEC_ALC_2021/43_APROVACIO CONVOCATORIA SUBVENCIO FOMENT NATALITAT
DEC_ALC_2021/42_APROVACIO CONVOCATORIA SUBVENCIO SEPELI
DEC_ALC_2021/36_APROVACIO LIQUIDACIO PRESSUPOST EXERCICI 2020
DEC_ALC_2021/37_ACCEPTACIO SUBVENCIO
DEC_ALC_2021/35_RESOLUCIO EXP DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
DEC_ALC_2021/34_CONVOCATORIA SESSIO ORDINARIA 12 ABRIL DE 2021
DEC_ALC_2021/33_BAIXA EMPADRONAMENT
DEC_ALC_2021/32_DECRET ORDENACIO FAC MARÇ 2021
DEC_ALC_2021/31_RENUNCIA SUBVENCIO CATALEG XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020
DEC_ALC_2021/27_CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA
DEC_ALC_2021/26_CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA
DEC_ALC_2021/30_CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA
DEC_ALC_2021/29_SOL.LICITUD SUBVENCIO ACA ABASTAMENT ALTA
DEC_ALC_2021/28_ACORD INICI RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
DEC_ALC_2021/25_CONVOCATORIA SESSIO EXTRAORDINARIA 22 DE MARÇ DE 2021
DEC_ALC_2021/24_ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE SALVAMENT I SOCORRISME 
DEC_ALC_2021/23_APROVACIO MODIFICACIO PRESSUPOST 1/2021
DEC_ALC_2021/22_CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA
DEC_ALC_2021/21_CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DEC_ALC_2021/20_ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR SERVEIS
DEC_ALC_2021/18_SOL SUBVENCIONS CATALEG 2021 (II)
DEC_ALC_2021/19_ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR OBRES MILLORA DRENATGE CAN TORDERA-FONTSECA
DEC_ALC_2021/16_DECRET ORDENACIO PAGAMENTS FEBRER 2021
DEC_ALC_2021/17_CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA
DEC_ALC_2021/14_APROVACIO CONVENI IES LES MARGUES 
DEC_ALC_2021/15_SOL SUBVENCIONS CATALEG 2021
DEC_ALC_2021/13_EMPADRONAMENT
DEC_ALC_2021/12_FINALITZACIO EXPEDIENT PER DESESTIMENT
DEC_ALC_2021/11_APROVACIO CONVENI AMB EL CONSELL ESPORTIU D'OSONA
DEC_ALC_2021/9_CONCESSIO LLICENCIA TINENÇA ANIMAL POTENCIALMENT PERILLOS
DEC_ALC_2021/10_ORDENACIO PAGAMENTS GENER 2021
DEC_ALC_2021/8_ALTA EMPADRONAMENT
DEC_ALC_2021/7_ACCEPTACIO SUBVENCIO TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA
DEC_ALC_2021/6_CONVOCATORIA SESSIO ORDINARIA 25012021
DEC_ALC_2021/5_CONVOCATORIA SESSIO EXTRAORDINARIA URGENT
DEC_ALC_2021/4_APROVACIO CONVENI BIBLIOBUS
DEC_ALC_2021/3_APROVACIO MEMORIA VALORADA TRAM CAN TORDERA-FONTSECA
DEC_ALC_2021/2_CONVOCATORIA SESSIO EXTRAORDINARIA 
DEC_ALC_2021/1_EMPADRONAMENT

 

Darrera actualització: 07.02.2022 | 15:04